Kruszywa Skalne Sp. z o.o.

Zajmujemy się eksploatacją złóż surowców skalnych (amfibolit, migmatyt, granodioryt) oraz produkcją wysokiej jakości kruszyw dla budownictwa drogowego, kolejowego
i hydrotechnicznego.

Nasza działalność obejmuje przede wszystkim wydobycie oraz przerób surowców skalnych na potrzeby produkcji kruszywa, gdzie w chwili obecnej priorytetowy jest asortyment mający zbyt w budownictwie kolejowym, czyli podsypka kolejowa i surowce do budowy podtorza.

W czasie dynamicznego wzrostu zapotrzebowania na kruszywa zapewnienie odpowiednich zdolności produkcyjnych jest elementem kluczowym, który stanowi o sile rynkowej producenta kruszyw. Planujemy szeroki zakres inwestycji. Docelowo Kruszywa Skalne Sp. z o.o. będzie producentem kruszyw łamanych (podgrupa kruszyw naturalnych) zarówno zwykłych, takich jak: mieszanka do stabilizacji mechanicznej, tłuczeń, kliniec, jak i granulowanych: piasek łamany, mieszanka drobna granulowana, grysy.

Spółka prowadzi swoją działalność w oparciu o niezbędną koncesję na wydobywanie migmatytu, amfibolitu i granodiorytu ze złoża „Kluczowa”, wydane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego w 2010 r. Wydobycie kopalin prowadzone jest obecnie w obszarze górniczym „Kluczowa” w gminie Ząbkowice Śląskie, w województwie dolnośląskim. Teren górniczy „Kluczowa” to ponad 820 000 m2 powierzchni.

Przedsięwzięcie polega na uruchomieniu wydobycia surowców skalnych z trzech złóż w rejonie wsi Brodziszów i Kluczowa (złoża: Kluczowa, Brodziszów I oraz Brodziszów-Kłośnik) oraz produkcji kruszyw skalnych – łamanych i produktów pochodnych dla potrzeb budownictwa infrastrukturalnego.

Projektem docelowym jest stworzenie organizacji zarządzającej całością spraw związanych z wydobyciem, produkcją i sprzedażą kruszyw budowlanych z wszystkich trzech posiadanych złóż.

Pierwszym etapem Projektu Docelowego jest uruchomienie złoża Kluczowa za pomocą podstawowego zestawu maszyn, w tym mobilnych maszyn przeróbczych, które umożliwiają najszybsze rozpoczęcie produkcji. Równolegle z rozpoczęciem eksploatacji na złożu Kluczowa będą prowadzone prace koncepcyjne i projektowe dotyczące Projektu Docelowego, którego głównymi elementami będzie stacjonarny zakład przeróbczy, system załadunku kolejowego wraz z bocznicą i inne, niezbędne elementy infrastruktury.

Celem strategicznym jest zbudowanie i zachowanie pozycji jednego z istotnych dostawców kruszyw skalnych – łamanych. Zakładamy, że w latach 2019-2023 nastąpi ekspansja w obszarze produkcji kruszyw, co będzie podstawą rozwoju spółki. Zgodnie z prognozami krajowymi i zatwierdzonymi, rządowymi planami strategicznymi dotyczącymi budownictwa infrastrukturalnego na lata 2018-2025 powinny być okresem wzmożonych inwestycji drogowych, z kulminacją przypadającą na lata 2019-2021 (projekty drogowe + kolejowe).

Projekt jest dużym wyzwaniem, dlatego zależy nam na współpracy ze społecznością lokalną
i szerokim dialogu.

Projekt zakłada dokonanie kompensacyjnych nasadzeń drzew na terenie kopalni, tak by osłaniały one sąsiednią miejscowość od ewentualnego hałasu i pyłów.

Prowadzenie tego typu inwestycji, to również oprócz wpływu z podatku od nieruchomości, wpływy związane z opłatą eksploatacyjną, która wynosi 1,2 zł za każdą wydobytą tonę. Z tej kwoty 60% trafia do gminy.

W przypadku uruchomienia wszystkich trzech złóż, przy szacowanym poziomie wydobycia rocznie na poziomie ok. 2 mln ton, Ząbkowice Śląskie uzyskałyby zastrzyk gotówki w postaci 1-1,2 mln zł (przy budżecie gminy na poziomie 82 mln zł).

Zakładamy, że istnieje możliwość wykupu nieruchomości od zainteresowanych mieszkańców, którzy sąsiadują z kopalnią. Jesteśmy gotowi do prowadzenia rozmów na ten temat.

W związku z prowadzoną działalnością przewidujemy zatrudnienie nowych pracowników. W pierwszej kolejności zatrudnione będą osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, ale rekomendacja ze strony lokalnej społeczności będzie ważną informacją przy wyborze kandydatów. Będziemy poszukiwać pracowników głównie z terenu powiatu ząbkowickiego i dzierżoniowskiego. Zapewniamy satysfakcjonujące wynagrodzenie oraz, dla chętnych, możliwości rozwoju.

Jesteśmy gotowi uczestniczyć w kosztach ważnych społecznie inwestycji np. remontów i budowy chodników we wsi, w miejscach wskazanych przez władze gminy lub sołtysa. To samo dotyczy innych potrzeb zgłaszanych przez przedstawicieli mieszkańców.

Możliwe jest również ustalenie preferencji związanych z wykorzystaniem wydobywanego kruszywa dla potrzeb mieszkańców sąsiadujących z inwestycją.

60

mln ton zasobów

3

złoża

3

rodzaje skał

2

mln ton wydobycia rocznie