FAQ

Najczęściej zadawanie pytania:

Przedsięwzięcie polega na uruchomieniu wydobycia surowców skalnych z trzech złóż w rejonie wsi Brodziszów i Kluczowa (złoża: Kluczowa, Brodziszów I oraz Brodziszów-Kłośnik) oraz produkcji kruszyw skalnych – łamanych i produktów pochodnych dla potrzeb budownictwa infrastrukturalnego (modernizacja linii kolejowych, budowa dróg i autostrad, budownictwo hydrotechniczne). W pierwszej kolejności uruchamiamy złoże Kluczowa, a docelowo planujemy eksploatację dwóch pozostałych złóż.

Kapitał właścicielski pochodzi ze spółek zarejestrowanych na Cyprze (Unia Europejska – 100% udziałów ma firma Aeliano Enterprises Limited z siedzibą na Cyprze).

Pierwsze uruchamiane w tym roku złoże „Kluczowa” położone jest na działkach o numerach ewidencyjnych: 74, 75, 76, 77, 78 znajdujących w obrębie geodezyjnym Brodziszów, gmina Ząbkowice Śląskie. Wydobycie kopalin prowadzone będzie w obszarze górniczym Kluczowa o powierzchni
820 591 m2.

Zapisy przewidują działalność i eksploatację górniczą na terenie objętym planem.

Celem strategicznym jest zbudowanie i zachowanie pozycji jednego z istotnych dostawców kruszyw skalnych – łamanych. Zakładamy, że w latach 2019-2023 nastąpi ekspansja w obszarze produkcji kruszyw, co będzie podstawą rozwoju spółki. Zgodnie z prognozami krajowymi i zatwierdzonymi, rządowymi planami strategicznymi dotyczącymi budownictwa infrastrukturalnego na lata 2018-2025 powinny być okresem wzmożonych inwestycji drogowych, z kulminacją przypadającą na lata 2019-2021 (projekty drogowe + kolejowe).

Należy również podkreślić, że remontów wymaga bardzo wiele dróg lokalnych. Są one nadmiernie obciążone i ulegają szybkiemu zniszczeniu w ostatnich latach.

W następnych latach spodziewamy się uruchomienia programu odbudowy polskich dróg wodnych, co spowoduje kolejny przyrost popytu na surowce skalne.

Uruchomienie każdego ze złóż wymaga posiadania podstawowego zestawu maszyn. Są to Maszyny robocze: koparka przedsiębierna, ładowarka do pracy w wyrobisku, ładowarka do załadunku produktów gotowych, wozidła technologiczne przeznaczone do transportu wewnątrzzakładowego oraz Mobilne maszyny przeróbcze – kruszarka szczękowa, kruszarka stożkowa, przesiewacze.

Koszt takich maszyn szacowany jest na kwotę 12,8 mln zł netto.

Pozostałe inwestycje, które należy wziąć pod uwagę przy uruchomieniu złoża, to między innymi:

• zakup dodatkowych nieruchomości

• prace odkrywkowe

• budowa placów składowych

• infrastruktura techniczna

• remont drogi dojazdowej do drogi wojewódzkiej nr 382

Ich koszt szacuje się na kwotę 4,2 mln.

W przypadku inwestycji, w zakres której wejdzie stacjonarny zakład przeróbczy wraz z budową bocznicy kolejowej koszt inwestycji szacuje się, w zależności od ostatecznie przyjętego wariantu, na poziomie 50-70 mln zł.

Inwestycje odkrywkowe generują pewne uciążliwości.

 • Jak poradzimy sobie z hałasem?

  Zakład będzie pracował tylko w dzień – nie będzie pracy w nocy. Zakład przerabiający kruszywa, który będzie zlokalizowany w Brodziszowie planujemy usytuować jak najdalej od miejscowości, wykorzystując dodatkowo naturalne ukształtowanie terenu oraz hałd usypanych z tzw. nadkładu (w formie naturalnych ekranów akustycznych). Planowane jest również dokonanie dodatkowych nasadzeń drzew, które tłumić będą możliwy hałas.

  Złoże Kluczowa zlokalizowane jest w taki sposób, że wzniesienie terenu tłumi hałas. Produkcja kruszywa schowana będzie w dolinie za drzewami od strony drogi wojewódzkiej.

  Dla części najbardziej hałasujących urządzeń rozważamy zastosowanie ruchomych ekranów akustycznych.

  W celu ciągłego monitorowania drgań sejsmicznych związanych z pracami eksploatacyjnymi z użyciem materiałów wybuchowych, w ramach współpracy z naukowcami z Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa, na najbliżej usytuowanym przy terenie kopalni budynku w Brodziszowie zamontowany zostanie specjalistyczny sejsmograf.

 • Ja chcemy zapobiec zapyleniu?

  Dla lokalizacji złoża Kluczowa, róża wiatrów jest korzystna i ewentualne pylenie w 95% nie będzie docierać do żadnej z sąsiednich wsi (Kluczowa, Brodziszów).

  Oprócz lokalizacji zakładu przeróbczego, jak najdalej od miejscowości barierę dla pyłu stanowić będzie również odpowiednio usytuowane składowisko nadkładu, naturalne zalesienia oraz wykorzystanie układów zraszających zmniejszających radykalnie skalę możliwego zapylenia.

  Planuje się tak kierować produkcją, aby zapewnić jej zbyt na bieżąco. Nie planuje się długotrwałego składowania kruszywa (hałdy), które mogą dodatkowo generować zapylenie.

  W przypadku wichury czy mocnego wiatru w kierunku miejscowości, całkowite ograniczenia zapylenia nie będzie możliwe.

 • Jak będzie odbywał się transport kruszywa?

  Wywóz kruszywa na pewno nie będzie odbywał się przez Brodziszów. Planuje się wspólną logistykę dla wszystkich trzech złóż.

  Szczegółowe rozwiązania związane z logistyką są przedmiotem analiz obejmujących różne warianty logistyczne:

  a) transport wyłącznie samochodowy (ekonomicznie mniej korzystny) drogą powiatową, która będzie w tym roku przebudowywana (poszerzana) na koszt inwestora, tak aby bezpiecznie transportować kruszywo ze złoża Kluczowa

  b) transport z wykorzystaniem stworzonej na potrzeby inwestycji bocznicy kolejowej (pożądany, o ile pomyślnie zakończą się rozmowy z PKP).

  Aktualnie w planie zagospodarowania przestrzennego przewidziana jest lokalizacja drogi łączącej wszystkie trzy złoża: Kluczowa z Brodziszów I i Brodziszów-Kłośnik. Złożono wniosek o zmianę planu w zakresie tej lokalizacji na taką, która będzie zdecydowanie bardziej oddalona od Brodziszowa. Zamierzamy przeprowadzić z mieszkańcami konsultacje na ten temat.

  Przewidujemy, że z terenu kopalni może wyjeżdżać około 50-60 pojazdów na dobę, gdyż docelowo większość produkcji zamierzamy transportować koleją.

 • Czy sąsiedztwo kopalni oznacza spadek wartości sąsiednich nieruchomości?

  W przypadku sąsiadujących z kopalnią nieruchomości rolnych, o ile byłyby wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, takie sąsiedztwo oznacza spadek ich wartości. Z zainteresowanymi właścicielami podejmowane są rozmowy na temat wykupu gruntów.

 • Czy z inwestycją wiąże się wydzielanie jakiś nieprzyjemnych zapachów? Odorów?

  Nie, nic takiego nie będzie miało miejsca.

 • Czy tego typu wydobycie jest bezpieczne? Z jakiego rodzaju awariami/zdarzeniami możemy mieć do czynienia?

  Złoża Kluczowa jest konglomeratem trzech rodzajów skał: migmatytu (70%), granodiorytu (12%) i amfibolitu (18%). W amfibolitach incydentalnie występuje krystaliczny azbest, ale na etapie badań geologicznych nie stwierdzono jego występowania w naszym złożu. Zgodnie z obowiązującym prawem prowadzone będą badania monitorujące stan powietrza, co pozwoli kontrolować ewentualne zagrożenie.

  Plan Ruchu dla zakładu górniczego wymienia trzy możliwe zagrożenia określone w przepisach wykonawczych:

  1. Drgania sejsmiczne (będą objęte monitoringiem)

  2. Rozrzut odłamków skalnych (nie będzie występować)

  3. Udarowa fala powietrza (nie będzie występować – relikt przeszłości)

  Dzisiejsze technologia jest tak rozwinięta, że zagrożenia związane z robotami strzałowymi są ograniczone i kontrolowane. Rozrzut odłamków skalnych ogranicza się do terenu wyrobiska.

  Przy odpowiednim zaprojektowaniu robót strzałowych udarowa fala powietrzna wcale nie występuje (materiały wybuchowe są obecnie deponowane wewnątrz skały).

  W związku z zagrożeniem drganiami sejsmicznymi podjęto decyzję o stałym monitoringu prowadzonym na terenie kopalni, co nie jest wymagane prawem (!) Nadzorować to będą specjaliści z AGH w Krakowie.

 • Czy może wystąpić zagrożenie dotyczące skażenia wody w jego ujęciu?

  Nie, nie ma absolutnie takiego zagrożenia.

W Brodziszowie, w miejscu reprezentatywnym dla badania parametrów ewentualnych drgań sejsmicznych zamontowany będzie specjalistyczny sejsmograf monitorujący drgania w sposób ciągły. Jego zapisy będą dostępne, oprócz specjalistów z AGH, dla właścicieli nieruchomości i pozostałych mieszkańców.

Całość funkcjonowania zakładu na etapie uruchamiania wydobycia i rozpoczęcia produkcji podlega właściwym dla tej branży wymogom technologicznym. Inwestor współpracuje z kadrą doświadczonych fachowców, którzy będą odpowiedzialni za poszczególne aspekty produkcji.

Jesteśmy otwarci na wizyty studyjne w działającej już kopalni Kluczowa. Można będzie bezpośrednio zapoznać się, z jakiego typu pracami mamy do czynienia i z czym się one wiążą.

Wykorzystana technologia to połączenie tradycji z nowoczesnością. Samo wydobycie będzie odbywać się tradycyjną metodą „strzelania” z wykorzystaniem materiałów wybuchowych. Natomiast proces zarządzania tymi pracami może być aktualnie w pełni kontrolowany, np. poprzez zastosowanie nowoczesnych zapalników elektronicznych, które dają możliwość indywidualnego i precyzyjnego zarządzenia odstrzałem. Umożliwia to obniżenie poziomu ewentualnych drgań. Po przeprowadzeniu pierwszych odstrzałów na złożu Kluczowa, przy udziale specjalistów z AGH, podjęta zostanie decyzja w jaki rodzaj technologii zastosować.

 • Ekologiczne

  Projekt zakłada dokonanie kompensacyjnych nasadzeń drzew na terenie kopalni, tak by osłaniały one sąsiednią miejscowość od ewentualnego hałasu i pyłów.

  W dniu 29.06.2018 r. otrzymaliśmy decyzję zezwalającą na wycinkę drzew na złożu Kluczowa. W ramach wycinki w ciągu 3 lat należy dokonać nasadzenia drzew w zamian za te usunięte. Propozycja ze strony Urzędu jest taka, aby te nasadzenia wykonać w obrębie Brodziszowa, tak aby mieszkańcy mieli poczucie, że pomimo wycinki, nie pozbawimy ich zieleni, a zasadzimy nowe w pobliżu. Chcemy do akcji włączyć okoliczne szkoły.

 • Ekonomiczne

  Prowadzenie tego typu inwestycji, to oprócz wpływu z podatku od nieruchomości, również wpływy związane z opłatą eksploatacyjną, która wynosi 1,2 zł za każdą wydobytą tonę. Z tej kwoty 60% trafia do gminy.

  W przypadku uruchomienia wszystkich trzech złóż, przy szacowanym poziomie wydobycia rocznie na poziomie ok. 2 mln ton, Ząbkowice Śląskie uzyskałyby zastrzyk gotówki w postaci 1-1,2 mln zł (przy budżecie gminy na poziomie 82 mln zł).

  Zakładamy, że istnieje możliwość wykupu nieruchomości od zainteresowanych mieszkańców, którzy sąsiadują z kopalnią. Jesteśmy gotowi do prowadzenia rozmów na ten temat.

  W związku z prowadzoną działalnością przewidujemy zatrudnienie nowych pracowników. W pierwszej kolejności zatrudnione będą osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, ale rekomendacja ze strony lokalnej społeczności będzie ważną informacją przy wyborze kandydatów. Będziemy poszukiwać pracowników głównie z terenu powiatu ząbkowickiego i dzierżoniowskiego. Zapewniamy satysfakcjonujące wynagrodzenie oraz, dla chętnych, możliwości rozwoju.

 • Społeczne

  Jesteśmy gotowi uczestniczyć w kosztach ważnych społecznie inwestycji np. remontów i budowy chodników we wsi, w miejscach wskazanych przez władze gminy lub sołtysa. To samo dotyczy innych potrzeb zgłaszanych przez przedstawicieli mieszkańców.

  Możliwe jest również ustalenie preferencji związanych z wykorzystaniem wydobywanego kruszywa dla potrzeb mieszkańców sąsiadujących z inwestycją.

Zdajemy sobie sprawę, że projekt jest trudnym przedsięwzięciem. Dlatego zależy nam na współpracy ze społecznością lokalną i szerokim dialogu. Na pewno będziemy spotykać się z mieszkańcami i szukać najlepszych rozwiązań.

Chcemy by nasz projekt wiązał się z zaangażowaniem w przedsięwzięcia związane z ekologią, życiem społeczności lokalnych oraz poprawą bezpieczeństwa na lokalnych drogach.

Na tym terenie istnieją zasobne złoża surowców, których wydobycie zakładają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Miejsce jest dobrze skomunikowane transportowo – funkcjonuje połączenie drogą kołową z drogą krajową nr 8, załadunek na transport kolejowy od chwili rozpoczęcia produkcji na stacji Ząbkowice Śląskie oddalonej od złoża ok. 9 km, a w przyszłości na kolejnym etapie inwestycji istnieje możliwość budowy własnej bocznicy kolejowej. Kopalnia poza kilkoma działkami znajduje się w pewnym oddaleniu od większych skupisk ludzkich. Dzięki temu po uzgodnieniach ze społecznością lokalną jest możliwość wypracowania niekonfliktowych rozwiązań, godzących wszystkie interesy.

Zakładamy przeprowadzenie procesu inwestycyjnego dla kopalni Brodziszów-Kłośnik w ciągu 2 lat. W tym czasie chcielibyśmy uzyskać decyzję środowiskową oraz koncesję na wydobycie.

W międzyczasie uruchomimy złoże Kluczowa i Brodziszów I.

W listopadzie 2018 oficjalnie otwieramy pierwszą kopalnię (tj. na złożu Kluczowa). W tym roku planujemy już uruchomić produkcję kruszywa i zakładamy, że wyjadą od nas pierwsze dostawy tłucznia.